Hemsida Länder Sverige Metoder Steg 1: Forskning och kunskap Genomgång av befintliga resultat I Sverige I Sverige

I Sverige

I Sverige var nyckelhålsprogrammet för restauranger det enda programmet som undersöktes, eftersom det anses vara det viktigaste programmet i sitt slag i Sverige. Livsmedelsverket lanserade certifieringssystemet för restauranger år 2009. Programmets mål var att skapa ett nätverk av restauranger som serverar hälsosam mat över hela Sverige. Detta gjordes genom att skapa ett certifieringssystem med årlig uppföljning och utvärdering.
Programmet gynnades av stödet från Livsmedelsverket, som äger Nyckelhålsmärkningen. Detta gör att märkningen är lättare att känna igen och är den främsta drivkraften bakom stora restaurangkedjornas intresse av att delta i programmet. Programmet finansierades till en början av Jordbruksverket i Sverige, men eftersom restauranger erbjuds märkningen mot en kostnad var syftet att programmet skulle vara självfinansierande.
Syftet med det här svenska programmet är att nå samma mål som FOOD-projektet. Nyckelhålsmärkningen på restaurangerna är dock mer specifik när det gäller näringsmässiga specifikationer för mat än vad som krävs inom FOOD-projektet. Genom att använda den generellt accepterade Nyckelhålssymbolen blir programmet både populärt att delta i och väl mottaget av allmänheten.

Granskningen av de befintliga programmen gjorde det möjligt för samarbetspartnerna att dra flera slutsatser:

  • Det fanns en allmän brist på utvärdering av de flesta programmen.
  • Projekten var inte väl marknadsförda.
  • Målgrupperna var mestadels passiva.
  • Det rådde låg förekomst av yrkesutövande.
  • Olämpliga verktyg skapades till följd av en felaktig bedömning av målgrupperna.
  • De verktyg som skapades hade bristande synlighet och tydlighet.