Hemsida Länder Sverige Metoder Steg 1: Forskning och kunskap Genomgång av befintliga resultat På europeisk nivå Europeisk nivå

Europeisk nivå

Under projektfasen (2009–2011) och före skapandet av verktygen och lanseringen av kommunikationskampanjerna vidtog samarbetsgruppen flera åtgärder för att förstå vad som hade gjorts hittills inom hälsofrämjande på arbetsplatsen och för att fastställa behoven hos de två målgrupperna: anställda och restauranger.
Först upprättades en detaljerad förteckning över befintliga program kopplade till åtgärder för kostvanor. Denna granskning av befintliga program utfördes i syfte att sätta sig in i initiativ som redan gjorts i de olika länderna för att främja hälsosamma kostvanor via arbetsplatsen. Granskningens fokus låg på initiativ med inriktning på en balanserad kost på restauranger och initiativ som riktade sig till anställda på företag.
70 program uppfyllde kriterierna i de sex länderna och användes därför i studien.