Hemsida Länder Sverige Metoder Steg 4: Utvärdering Andra enkätundersökningen för anställda och restauranger (2010) På europeisk nivå

På europeisk nivå

En andra undersökning genomfördes 2010 för att utvärdera den första fasen av projektet och verktygen. Vid denna tidpunkt hade projektet uppnått många av de uppsatta målen. Näringsrekommendationer hade tagits fram i de olika länderna för både restauranger och anställda, och kommunikationsverktyg hade skapats i varje land och för hela projektet. Fler än 100 kommunikationsinitiativ lanserades och genomfördes under de 28 månaderna som projektet varade. Särskilt populär var webbplatsen som hade över 66 600 besökare mellan februari 2009 och maj 2011.
Det uppskattades att projektets budskap efter 28 månader hade nått ut till omkring fyra miljoner anställda och 195 000 restauranger.

Mer information
Granskarna framhöll flera svårigheter kopplade till enkäterna, i synnerhet det faktum att de blivit mycket långa på grund av behovet av att bedöma flera typer av nationella åtgärder, vilket kan ha resulterat i färre svar.
Resultat och inverkan på europeisk nivå analyserades av forskningscentret på Institut Paul Bocuse.
Enkäterna nådde ut till minst 52 000 anställda. Det är svårt att säga på vilket sätt projektet har påverkat de anställdas val av en balanserad kost, eftersom det övergripande syftet var att öka målgruppens medvetenhet och tillhandahålla information som bidrar till ett mer hälsosamt val. Ett viktigt resultat av undersökningen från 2010 var, trots detta, att 59 % av de anställda var positiva till att äta en hälsosam lunch, vilket innebär att denna målgrupp fortsätter att vara betydelsefull.
Minst 5 000 restauranger nåddes via enkäterna. Ett väldigt positivt resultat var att 1 760 restauranger efter några månader hade gått med i nätverket av FOOD-restauranger till följd av nationella rekommendationer. Detta trots att åtgärder inriktade på restaurangpersonal vidtogs ganska sent under projektet. Den här korta tidsramen kan också vara en förklaring till den andra undersökningens resultat gällande den låga medvetenheten hos restaurangpersonal (endast 10 % av de tillfrågade kände till projektets syfte). Dock visade resultatet att 51 % såg värdet i att servera hälsosam mat.
Av den anledningen behövs fortsatt stöd från program som FOOD för att ytterligare öka konsumenternas efterfrågan av denna typ av mat/måltider samt för att öka antalet restauranger som serverar sådan mat.
Förutom de många åtgärder och verktyg som skapats och implementeras samt upprättandet av nätverket av FOOD-restauranger, har projektet lett till ett framgångsrikt samarbete mellan den offentliga och privata sektorn.