Hlavní strana Zákonné poznámky Zákonné poznámky

Zákonné poznámky

Připojili jste se na webovou stránku www.food-programme.eu, jejímž cílem je propagace vyvážené stravy.
Uživatel s přístupem na tuto stránku se zavazuje, že se seznámí s následujícími uživatelskými podmínkami a bude je dodržovat.

Informace o administrátorovi

Tuto stránku spravuje:
EDENRED SA, akciová společnost s kapitálem 451 794 792 euro,
Zapsaná v Obchodním rejstříku pod číslem OR NANTERRE 493 322 978,
Sídlo společnosti: 166-180 boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff.

Edenred

Immeuble Columbus
166-180, Boulevard Gabriel Peri
92245 Malakoff Cedex
Francie

Ředitel publikace: Nahtalie RENAUDIN

Informace o hostiteli stránky

Webhosting zajišťuje:

PHPNET
3 rue des pins
38100 GRENOBLE
Email : support@phpnet.org
Tel : (+33) 04 82 53 02 10
Fax : (+33) 04 38 12 86 48

Informatika a svobody

Informujeme uživatele těchto webových stránek, že osobní údaje, které by mohli sdělit na formulářích na této stránce, jsou nutné k tomu, aby bylo vyhověno jejich požadavku, a mohou být za tím účelem počítačově zpracovány. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů má uživatel této stránky právo na přístup, změny a zrušení osobních informací, které se ho týkají.
Žádosti pište na adresu :

Edenred
Direction Communication Internationale
Immeuble Columbus
166-180, Boulevard Gabriel Peri
92245 Malakoff Cedex
Francie
Tél : +33 (0)1 74 31 75 00

Autorská práva / Copyright

Prezentace a každý prvek, včetně názvu domény, známek, loga, značek, designu, ilustrací, fotografií, textů, grafiky a dalších dat, která se na těchto stránkách vyskytují, jsou chráněné platnými zákony o duševním vlastnictví a oprávnění je užívat náleží společnosti Edenred SA.

Žádný prvek, který tvoří tyto webové stránky, nesmí být jakýmkoli způsobem kopírován, reprodukován, změněn, znovu editován, doplněn, poškozen, přenesen nebo distribuován na žádném nosiči, ani částečně ani cele bez předem daného písemného povolení společnosti Edenred SA, s výjimkou výhradního použití pro osobní, soukromou a neobchodní potřebu beze změny prvků přítomných na těchto stránkách.

Na každé autorizované kopii celého nebo částečného obsahu stránky musí být uvedena následující poznámka: "©Copyright Ednred SA". Fotogafie přítomné na této stránce nejsou smluvní."

Jakékoli jiné než výslovně povolené užití stránek nebo jejich prvků by představovalo zásah do práv společnosti Edenred SA a mohlo by být jako padělání potrestáno podle článků L 355-2 a následujících Zákona o duševním vlastnictví.

Fotografie

Fotografie prezentované na této stránce nejsou smluvní
Foto:
- © Copyright photothèque Edenred (Jupiter)
- (Švédsko) Tina Sundman - Edenred - 105 40 Stockholm - Liljeholmsstranden 3, Stockholm - Växel: 08 681 81 00 - Direkt: 08 556 116 23
- (Česká republika) Martin Svozílek - Na Kopečku 3 - 180 00 Praha 8 - SIRET : 717 22 378 - Tel : +420 776 855 114 - E-mail : m.svozilek@seznam.cz
- (Itálie) Andrea Boscardin - http://www.andreaboscardin.com - info@andreaboscardin.com
- (Francie) Michel Fainsilber - 06.09.13.14.78 – michel@fainsilber.fr
- (Španělsko) Fernando Sauce – Informagen - foto@informagen.net

Odpovědnost

Soubor informací dostupných na této stránce je poskytován v původním stavu. Společnost Edenred neposkytuje žádnou záruku, výslovnou nebo předpokládanou, a za užití těchto informací nepřebírá žádnou odpovědnost.

Za užití takových informací je odpovědný pouze uživatel.
Společnost Edenred si vyhrazuje právo kdykoli uvedené informace měnit, zejména při aktualizaci těchto stránek.
Společnost Edenred nemůže být volána k odpovědnosti za jakékoli poškození, ať přímé nebo nepřímé, vyplývající z informací obsažených na těchto stránkách.
Uživatel se zavazuje, že na těchto stránkách neuvede žádnou informaci, která by mohla vést k civilní nebo trestní odpovědnosti, a z tohoto titulu se zavazuje, že prostřednictvím stránek nebude šířit informace nezákonné, odporující veřejnému pořádku či hanobící.

Společnost Edenred vyvíjí veškeré snahy, aby uživatelům nabídla disponibilní a ověřené informace a/nebo nástroje, ale nepřebírá odpovědnost za omyly, nedostupnost informací a/nebo výskyt virů na svých stránkách.

Cookies

Používáme analytický nástroj webových stránek, který nám poskytuje soubor dat a službu sledování aktivit na našich stránkách. Když naši stránku navštívíte, používáme cookies ke sledování a přijímání anonymních informací o vašich aktivitách a vašich pohybech na webové stránce. Analytický nástroj nám umožňuje zlepšovat vaše zkušenosti on line a společné sdílení našich webových stránek. V žádném případě není používán ke sběru osobních informací, které se vás týkají, a nikdy není napojen na váš uživatelský profil, pokud jste na naši stránku přihlášeni.

Máte možnost odmítnout registraci cookies prostřednictvím nastavení vašeho Internetového prohlížeče.

Hypertextové odkazy

Vytvoření hypetextových odkazů k www.food-programme.eu je podmíněno předběžným písemným souhlasem společnosti Edenred, správce této internetové stránky. Veškeré žádosti můžete zasílat prostřednictvím vzkazu do rubriky Kontakt.

Internetové stránky spravované entitami, které nepatří ke Skupině Edenred a mají hypertextový odkaz na tyto stránky, nejsou pod kontrolou společnosti Edenred, která tudíž odmítá jakoukoli odpovědnost za jejich obsah. Za jejich použití je odpovědný pouze uživatel.

Pokud je na těchto stránkách umístěn hypertextový odkaz na jiné stránky, v žádném případě neznamená validaci těchto stránek nebo jejich obsahu společností Edenred.

Zprávy

Veškeré připomínky k fungování těchto stránek můžete zasílat přes rubriku Kontakt.

Důležité

Zprávy, které nám zašlete prostřednictvím internetu, se mohou v síti zdržet. Dokud nám nejsou doručeny, nemůže být zaručena jejich důvěrnost.