Úvodná stránka About FOOD od roku 2009 do dneška Kontext

Kontext

Pôvod / kontext – verejná záležitosť

Potreba vyváženej stravy sa stáva jasným predpokladom zdravia a pohody európskych občanov, ktorí si začínajú uvedomovať príčiny problémov v súvislosti s nedostatočnou výživou, obezitou a ochoreniami. Preto Európania čoraz častejšie preberajú zodpovednosť za zmenu svojho životného štýlu a stravovacích návykov. Verejný a súkromný sektor v súčasnosti spoločne pracuje na širokej škále riešení, ako sa s týmto problémom vyrovnať a podporuje vznik množstva iniciatív v Európe, aj za jej hranicami.

Keďže všeobecne prevláda názor, že zdravá strava je drahšia, cieľom tohto projektu je dokázať, že je možné a prospešné konzumovať celozrnné, výživné a udržateľné miestne produkty za primeranú cenu.

Vzhľadom na nárast porozumenia v tejto oblasti je čoraz jasnejšie, že je nevyhnutné prinášať zodpovedajúce informácie o výžive tak, aby boli ľudia schopní presne určiť výživovú hodnotu svojho jedla.

Narastajúci počet osôb postihnutých obezitou a s tým súvisiacich chronických ochorení podnietil štátne orgány vypracovať akčné plány na boj proti tomuto trendu. Preto v roku 2006 podpísali európski ministri spoločne so Svetovou zdravotníckou organizáciou „Chartu boja proti obezite”.

Po prvýkrát v histórii sa odborníci zo šiestich krajín z mnohých rôznych, ale vzájomne sa doplňujúcich odborov rozhodli spolupracovať a vybudovať stabilný komunikačný kanál medzi ponukou a dopytom potravín. Projekt bude zahŕňať a usilovať sa o výmenu skúseností na viacerých úrovniach spoločnosti s cieľom spojiť zodpovedajúce odborné znalosti, záujmy a názory.

Viac o obezite v Európe sa dozviete na: „Prečo projekt FOOD?“

Viac o projekte sa dočítate na: „Projekt – riešenie verejných otázok“

Európska únia – politika a podpora

Na úrovni Spoločenstva bolo vytvorené množstvo aktivít a nástrojov:

 • Európska akčná platforma pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie

  Bola spustená v marci 2005 s cieľom vytvoriť rámec pre spoločnú činnosť v boji proti obezite. Združuje všetky významné subjekty na európskej úrovni, ktoré majú záujem prijať záväzné opatrenia pre boj proti nadmernej hmotnosti a obezite.

 • “High Level Group on Nutrition” - Európska sieť pre výživu a fyzickú aktivitu

  Táto sieť vznikla v roku 2003. Združené členské štáty v nej radia Komisii v súvislosti s návrhom činnosti na úrovni Spoločenstva v oblasti výživy, prevencie ochorení súvisiacich s výživou, propagácie fyzickej aktivity a bojom proti obezite.

 • Propagácia starostlivosti o zdravie v politike EÚ

  Prevencia nadmernej hmotnosti a obezity vyžaduje integrovanú stratégiu na podporu starostlivosti o zdravie, ktorá by nadväzovala na ďalšie politiky Spoločenstva (týkajúce sa spotrebiteľov, sociálnej oblasti, poľnohospodárstva, životného prostredia, vzdelávania atď.) a ťažila z ich aktívnej podpory.

 • Akčný program v oblasti verejného zdravia

  Otázkami výživy a problémom obezity sa zaoberajú rôzne časti akčného programu, najmä sekcia o informáciách (zhromažďovanie údajov týkajúcich sa epidemiológie obezity a behaviorálnych otázok) a sekcia venovaná zdravotným faktorom (podpora projektov zameraných na propagáciu fyzického cvičenia a zdravých stravovacích návykov).

V máji 2007 zverejnila Európska komisia Bielu knihu určenú Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom: Stratégia riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe. Prináša stratégiu partnerstva a akčné plány na vnútroštátnej a európskej úrovni.

V nadväznosti na ciele svojej politiky spustila Európska komisia prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre zdravie a ochranu spotrebiteľov (GR SANCO) Druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia 2008 – 2013.

« „Hlavným cieľom tohto programu je riešenie zdravotných faktorov prostredníctvom podpory starostlivosti o zdravie a opatrení na prevenciu ochorení propagáciou rozvoja rozsiahlych opatrení na podporu zdravia a prevencie chorôb, ako aj tvorbou nástrojov na obmedzenie či elimináciu konkrétnych rizík. Patrí sem propagácia pozitívnych rozhodujúcich činiteľov pre zdravie a boj proti negatívnym rozhodujúcim faktorom s cieľom zlepšiť kvalitu života obyvateľov a obmedziť záťaž chorobnosti a úmrtnosti.“ »

3 ciele programu:

 • zlepšenie zdravotného poistenia občanov;
 • propagácia starostlivosti o zdravie vrátane obmedzenia nerovností v zdravotníctve;
 • poskytovanie a šírenie informácií a znalostí týkajúcich sa zdravia

Riadenie a realizáciu programu v oblasti zdravia má v kompetencii Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov.

FOOD je jedným z nových projektov spolufinancovaných Európskou úniou.

Projekt – riešenie verejných záležitostí

Všeobecný cieľ

Projekt FOOD prispieva k propagácii zdravšej životosprávy a pracovných návykov, pretože umožňuje spotrebiteľom porozumieť problematike a podľa toho sa aj správať.

Dva hlavné ciele sú:

 • zvýšiť povedomie zamestnancov o tejto problematike, aby mohli zlepšiť svoje stravovacie návyky
 • zlepšiť nutričnú hodnotu ponuky jedál prostredníctvom spolupráce s majiteľmi reštaurácií, kuchármi a čašníkmi

Konkrétne ciele

 • vyhodnotiť potreby a očakávania týkajúce sa nutričných informácií,
 • následne zhromaždiť odporúčania odborníkov,
 • previesť tieto odporúčania do praktických príručiek,
 • prispôsobiť ponuku jedál dopytu spotrebiteľov,
 • zorganizovať konštruktívne školenia v oblasti odbornej prípravy zodpovedajúce potrebám jednotlivých krajín,
 • umožniť cieľovej skupine dobrý prístup k podrobných informáciám.

Projekt sa bude v rokoch 2009 a 2010 týkať 6 krajín a na účasť v kampani bude prizvaných 52 000 zamestnancov (asi 3000 firiem) a 5000 reštaurácií.

Prečo začať na pracoviskách?

 • Často býva problémom ísť počas pracovnej doby na poriadny a zdravý obed. Ponuke jedál v okolí firiem často chýba rozmanitosť či nutričný obsah.
 • Pracovisko sa tak stáva významným miestom a príležitosťou, ako zlepšiť zdravie, životný štýl a návyky zamestnancov. Z nedávneho výskumu vyplýva, že vplyv zlepšenia stravovania zamestnancov môže okrem pružných pracovných návykov prispieť k zvýšeniu produktivity a obmedziť absenciu zamestnancov až o 20 %.

Toto bolo zdôraznené v platforme EÚ pre stravovanie, telesnú aktivitu a zdravie.

V BIELEJ KNIHE ES o stratégii v oblasti výživy je vyzdvihnuté, že:

Firmy tiež môžu podporovať rozvoj zdravého životného štýlu na pracovisku. Spoločne s organizáciami združujúcimi zamestnancov by takisto mali vytvárať návrhy / smernice ohľadne spôsobov, akými môžu spoločnosti rôznych veľkostí zaviesť jednoduché a finančne efektívne opatrenia na podporu zdravého životného štýlu svojich zamestnancov. “.

 • Aj činnosť prostredníctvom pracovísk je spôsobom, ako zvýšiť citlivosť zamestnancov voči podnikovej politike v oblasti zdravia a povzbudiť ich k začleneniu týchto opatrení do svojej organizačnej štruktúry.