Úvodná stránka Pridružení partneri Slovensko Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR)

Pridružení partneri

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR)

http://www.uvzsr.sk

  • Slovensko
  • FOOD programme

ÚVZ SR spadá do kompetencie Ministerstva zdravotníctva, ktoré kontroluje výkon verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Rámec ÚVZ SR je zakotvený v zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva (Zákon 335/2007), ktorý stanovuje spôsob organizácie a výkonu verejného zdravotníctva na Slovensku. Cieľom systému je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravotníctva. Úlohy národného zdravotníctva boli stanovené prostredníctvom ÚVZ SR a 36 regionálnymi verejnými zdravotnými úradmi. ÚVZ SR zodpovedá za realizáciu národných verejných zdravotníckych programov. Vláda v roku 1999 prijala „Program ozdravenia výživy obyvateľstva SR“ – národný program prevencie zameraný na výživový stav a celkový zdravotný stav obyvateľstva SR. Tento program, ktorý bol aktualizovaný v decembri 2008, zohráva dôležitú rolu pri spolupráci a partnerstve s úmyslom podporovať zdravšie stravovacie návyky medzi cieľovou skupinou obyvateľstva, a to vďaka zavedeniu projektu FOOD.