Úvodná stránka Pridružení partneri Spolupracujúci partneri Usmernenia pre prevenciu obezity na pracovisku (GPOW)

Pridružení partneri

Usmernenia pre prevenciu obezity na pracovisku (GPOW)

http://www.prolepsis.gr

  • Spolupracujúci partneri
  • FOOD project

Hlavným cieľom projektu GPOW bolo identifikovať obezogénny charakter jednotlivých pracovísk spolu s poskytovaním usmernení pre prevenciu obezity na pracovisku. Konzorcium GPOW dôkladne preskúmalo, ako práca a pracovné podmienky ovplyvňujú hmotnosť zamestnancov prostredníctvom pôvodného výskumu a rozsiahlej analýzy existujúcich údajov. Tento projekt preto poskytuje cenný rámec pre zúčastnené strany z hľadiska navrhovania a realizácie účinných programov podpory zdravia na pracovisku (WHPP). Konečným produktom tohto projektu je súbor usmernení založených na dôkazoch z hľadiska prevencie obezity na pracovisku, ktorý je užitočným nástrojom pre zamestnávateľov a zamestnancov, pretože:

  • uvádza prehľad najrozšírenejších obezogénnych faktorov pre pracovné odvetvie, ktoré sa týkajú obezity alebo ktoré vedú k obezite;
  • uvádza prehľad najúčinnejších intervencií z hľadiska prevencie obezity na pracovisku;
  • poskytuje praktické odporúčania týkajúce sa konkrétnych stratégií založených na dôkazoch pre pracovné odvetvia;
  • uvádza prehľad etáp pri plánovaní, vykonávaní a hodnotení podpory zdravia na pracovisku.