Úvodná stránka Právne upozornenie Právne upozornenie

Právne upozornenie

Pripojili ste sa na webovú stránku www.food-programme.eu. Jej cieľom je propagácia vyváženej stravy. Užívateľ prístupom na túto stránku vyjadruje súhlas s dodržiavaním všeobecných podmienok používania.

Informácie o administrátorovi

Túto stránku spravuje:
EDENRED SA, akciová spoločnosť s kapitálom 451 794 792 eur,
Sídlo spoločnosti: 166-180 boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff
Zapísaná v obchodnom registri Nanterre pod číslom 493 322 978,

EDENRED
Immeuble Columbus
166-180, Boulevard Gabriel Peri
92245 Malakoff Cedex
Francúzsko

Riaditeľ publikácie: Nathalie RENAUDIN

Informácie o hostiteľovi stránky:

Webhosting zaisťuje:

PHPNET
3 rue des pins
38100 GRENOBLE
Email : support@phpnet.org
Tel : (+33) 04 82 53 02 10
Fax : (+33) 04 38 12 86 48

Ochrana osobných údajov

Informujeme používateľov týchto stránok, že osobné údaje, ktoré uvedú na formulároch na tejto stránke, sú potrebné na odpovedanie na ich žiadosť a na tento účel môžu byť počítačovo spracované. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov má používateľ právo na prístup, zmeny a žiadosť o zmazanie osobných informácií poskytnutých spoločnosti Edenred.

Žiadosti píšte na adresu:

Edenred
International Communication Department
Immeuble Columbus
166-180, Boulevard Gabriel Peri
92245 Malakoff Cedex
Francúzsko
Tél : +33 (0)1 74 31 75 00

Autorské práva (Copyright)

Prezentácia a každý prvok vrátane názvu domény, ochranných známok, log, obchodných značiek, dizajnov, ilustrácií, fotografií, textov, grafiky a ďalších dát, ktoré sa na týchto stránkach vyskytujú, sú chránené platnými právnymi predpismi o ochrane duševného vlastníctva a oprávnenie na ich používanie prináleží výlučne spoločnosti Edenred SA.

Žiadny prvok, ktorý tvorí tieto webové stránky, nesmie byť akýmkoľvek spôsobom kopírovaný, reprodukovaný, zmenený, znovu editovaný, odoslaný / stiahnutý, doplnený, postúpený alebo distribuovaný akýmkoľvek spôsobom, v akomkoľvek formáte a na akomkoľvek nosiči, či už čiastočne alebo úplne, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Edenred SA, s výnimkou výhradného použitia na osobnú, súkromnú a neobchodnú potrebu bez zmeny prvkov prítomných na týchto stránkach.

Na každej autorizovanej kópii celého alebo čiastočného obsahu stránky musí byť uvedená nasledujúca poznámka: „©Copyright Edenred SA“. Fotografie zobrazené na tejto stránke nie sú zmluvné.“

Akékoľvek iné ako výslovne povolené použitie stránok alebo ich prvkov by bolo porušením práv spoločnosti Edenred SA a ako také je trestné podľa článku L 355-2 a nasl. francúzskeho zákona o ochrane duševného vlastníctva.

Fotografie

Fotografie zobrazené na tejto stránke nie sú zmluvné.

Fotografie:
- © Copyright Edenred photo library (Jupiter)
- (Švédsko) Tina Sundman - Edenred - 105 40 Stockholm - Liljeholmsstranden 3, Stockholm - Växel:08 681 81 00 - Direkt: 08 556 116 23
- (Česká republika) Martin Svozílek - Na Kopečku 3 - 180 00 Praha 8 - SIRET: 717 22 378 – Tel.: +420 776 855 114 - E-mail: m.svozilek seznam.cz
- (Taliansko) Andrea Boscardin - http://www.andreaboscardin.com - info andreaboscardin.com
- (Francúzsko) Michel Fainsilber - 06.09.13.14.78 – michel fainsilber.fr
- (Španielsko) Fernando Sauce – Informagen - foto informagen.net

Zodpovednosť

Všetky informácie dostupné na tejto stránke sú reprodukované v pôvodnom stave. Spoločnosť Edenred neposkytuje žiadnu záruku, výslovnú alebo predpokladanú, a za použitie týchto informácií nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Za použitie takýchto informácií je zodpovedný výlučne používateľ. Spoločnosť Edenred si vyhradzuje právo kedykoľvek uvedené informácie zmeniť, najmä pri aktualizácii týchto stránok. Spoločnosť Edenred nemôže byť zodpovedná za akékoľvek poškodenie, priame alebo nepriame, vyplývajúce z informácií uvedených na týchto stránkach. Používateľ sa zaväzuje, že na týchto stránkach neuvedie žiadnu informáciu, ktorá by mohla viesť k civilnej alebo trestnej zodpovednosti a z tohto titulu sa zaväzuje, že prostredníctvom stránok nebude šíriť nezákonné informácie, informácie odporujúce verejnému poriadku či hanobiace informácie.

Spoločnosť Edenred sa bude snažiť zabezpečiť, aby používateľom ponúkla disponibilné a overené informácie a / alebo nástroje, ale nepreberá zodpovednosť za omyly, nedostupnosť informácií alebo výskyt vírusov na svojich stránkach.

Cookies

Používame nástroj na analýzu webových stránok, ktorý nám poskytuje súbor dát a službu sledovania aktivít na našich stránkach. Pri vašej návšteve na našich stránkach používame cookies na sledovanie a prijímanie anonymných informácií o vašich aktivitách a vašich pohyboch na tejto webovej stránke. Tento analytický nástroj nám umožňuje zlepšovať vaše on-line skúsenosti a spoločné využívanie našich webových stránok. V žiadnom prípade sa nepoužíva na zhromažďovanie osobných informácií, ktoré sa vás týkajú, a nikdy nie je napojený na váš užívateľský profil, ak ste na našej stránke prihlásený.

Máte možnosť odmietnuť uloženie cookies prostredníctvom príslušného nastavenia vášho internetového prehliadača.

Hypertextové odkazy

Vytvorenie hypertextových odkazov k stránke www.food-programme.eu je podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Edenred, správcu tejto internetovej stránky. Všetky žiadosti môžete zasielať prostredníctvom odkazu do rubriky: Kontakt.

Internetové stránky, ktoré uverejňujú subjekty nepatriace do skupiny Edenred, ktoré majú hypertextový odkaz na tieto stránky, nie sú kontrolované spoločnosťou Edenred. Spoločnosť Edenred preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za ich obsah. Za ich použitie je zodpovedný iba používateľ.

Ak je na týchto stránkach umiestnený hypertextový odkaz presmerujúci používateľov na iné stránky, v žiadnom prípade nejde o validáciu týchto stránok alebo ich obsahu spoločnosťou Edenred.

Kontaktujte nás

Všetky pripomienky k fungovaniu týchto stránok môžete zasielať cez rubriku Kontakt.

Upozornenie

Správy, ktoré nám pošlete prostredníctvom internetu, sa môžu v sieti zdržať. Kým nám nie sú doručené, nemôže byť zaručená ich dôvernosť.