Hemsida About FOOD från 2009 till i dag Bakgrund

Bakgrund

Ursprung/sammanhang – en offentlig fråga

Tillräcklig information om näring är nödvändigt när man tänker på det ökande antal vuxna och barn som påverkas av fetma och övervikt på grund av dåliga mat- och näringsvanor.
Den här ökningen av fetma och kroniska sjukdomar i industriländer har gjort att myndigheterna vidtar nödvändiga åtgärdsplaner. Inom det här ramverket undertecknades ”Charter on Counteracting Obesity” 2006 av europeiska ministrar tillsammans med Världshälsoorganisationen.

Ett balanserat näringsintag behövs för välbefinnandet hos europeiska invånare som blir medvetna om anledningen till näringsproblem och fetma, och som söker vägar för att förändra sina matvanor och sin livsstil. Offentliga och privata sektorer i samhället måste arbeta tillsammans på olika lösningar för att tackla fenomenet, och initiativ blomstrar i Europa och på andra ställen.

En allmän föreställning är att nyttig mat inte matchas av köpkraften. Projektet har dock som mål att bevisa motsatsen. När konsumenterna väljer lokala produkter, färska och utan extra transportkostnader, kan köpkraften gagnas av det här valet.

För första gången har experter från många olika och kompletterande områden i sex länder bestämt sig för att arbeta tillsammans. Detta för att skapa en stark kommunikationslänk mellan tillgångssidan och efterfrågesidan. Många intressenter och åtgärder på flera nivåer kan vara lösningen.

Läs mer om fetma i Europa: ”Varför det här projektet?”

Läs mer om projektet: ”Projektet – en lösning på offentliga frågor”

Europeiska unionen – policy och stöd

Ett antal strukturer och instrument har ordnats på samhällsnivå:

 • Europeisk Plattform för Ǻtgärder inom Kost, Fysisk Aktivitet och Hälsa (European Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health)

  Detta initiativ togs mars 2005 med syfte att etablera ett ramverk för samverkan i kampen mot fetma. Det sammanför alla relevanta aktörer på europeisk nivå som vill ta del av bindande åtaganden i kampen mot överdriven vikt och fetma.

 • European Network on Diet and Physical Activity kallas nu High Level Group on Nutrition

  Nätverket skapades 2003 med olika medlemsstater för att rådge Kommissionen i upprättandet av åtgärder i samhället på området näring, förhindrande av kostrelaterade sjukdomar, främjande av fysisk aktivitet samt kampen mot fetma.

 • Hälsofrämjande i EU-Program

  Förhindrande av överdriven vikt och fetma kräver en integrerad strategi för att främja hälsa som kopplas till andra samhällsprogram (för konsumenter, samhälle, jordbruk, miljö, utbildning osv.) och fördelar från deras aktiva stöd.

 • Åtgärdsprogram på området Allmän Hälsa (The Action Programme in the field of Public Health)

  Frågorna om näring och problemet med fetma täcks i olika delar av åtgärdsprogrammet, i synnerhet i den här delen om information (insamling av data på epidemiologi från fetma och beteendefrågor) och avsnittet om hälsofaktorer (stöd för projekt som är inriktade på att främja fysisk träning och nyttiga matvanor).

En vitbok från Kommissionen till Europaparlamentet, Council, European Economic and Social Committee och Committee of the Regions om: A Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity related health issues publicerades i maj 2007. Det lägger fram en strategi för partnerskap och såväl nationell som europeisk åtgärdsplan

EU-kommissionen lanserade, enligt målen för sin policy, genom Health and Consumers Directorate General (DG SANCO) Second Programme of Community Action in the Field of Health 2008-2013.

”Främsta fokus är att adressera hälsomyndigheter genom hälsofrämjande och sjukdomspreventiva åtgärder, genom att stötta och utveckla breda åtgärder för hälsofrämjande och sjukdomsprevention samt en specifik riskminskning och eliminerande instrument. Det här innefattar att främja de positiva faktorerna för hälsa och bekämpa negativa faktorer för att förbättra livskvaliteten hos befolkningen, och minska bördan av morbiditet och mortalitet.”

Programmets tre mål är:

 • Att förbättra invånarnas hälsomässiga säkerhet;
 • Att främja hälsa, inklusive minska hälsoavvikelser,
 • Att skapa och sprida hälsoinformation och kunskap

Ledning och implementering av hälsoprogrammet ligger under Executive Agency for Health and Consumers (EAHC).
FOOD är ett av de nya projekt som samfinansieras av EU.

Projektet – en lösning på allmänna frågor

Allmänt mål

Projektet FOOD bidrar till att främja en mer hälsosam livsstil under arbetsdagen genom att ge konsumenterna nyckeln till förståelse genom handling.

De två främsta målen är:

 • Att medvetandegöra anställda för att hjälpa dem att förbättra sitt näringsintag.
 • Att förbättra den näringsmässiga kvalitén i erbjudanden genom att arbeta med restaurangägare, kockar och servitörer.

Specifika mål

 • Att utvärdera behov och förväntningar på näringsinformation
 • Att samla in experternas rekommendationer efter att ha insett behoven
 • Att anpassa rekommendationerna till praktiska guider
 • Att anpassa erbjudanden till konsumenternas efterfrågan
 • Att anordna nyttiga utbildningar för länderna
 • Att ge stor tillgång till detaljerad information för målgrupper

Projektet når sex länder under 2009 och 2010, bjuder in 52 000 anställda (ungefär 3 000 företag) att delta i kampanjen, och 5 000 restauranger.

Varför agera på arbetsplatsen?

 • Det är ofta svårt att få en balanserad måltid till lunch, under arbetsdagen. Tillgängliga erbjudanden saknar ofta mångfald och variation.
 • Arbetsplatsen är en viktig möjlig plats där man kan förbättra anställdas hälsa och välbefinnande. Därmed kan man också öka produktiviteten och minska sjuktalen, så som understryks av EU:s.

I EU:s dokument om dess näringsstrategi, betonas att:

"Verksamheter kan även stödja utvecklingen av hälsosamma livsstilar på arbetsplatsen. Tillsammans med fackliga organisationer bör de även utveckla förslag/riktlinjer för hur företag i olika storlekar kan presentera enkla, kostnadseffektiva åtgärder för att främja de anställdas hälsosamma livsstil."

Att verka genom arbetsplatsen är även ett sätt att medvetandegöra arbetsgivarna för bolagets hälsopolicy, och bjuda in dem att integrera sådana åtgärder i den organisatoriska strukturen.