Hemsida About FOOD från 2009 till i dag Varför ett sådant programmets ?

Varför ett sådant programmets ?

Vad är fetma?

Introduktion: enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är fetma ett av de största hoten mot den allmänna hälsan under 2000-talet. Dess utbredning har tredubblats i många länder i WHO:s europeiska region sedan 1980-talet. Antalet som påverkas fortsätter att öka i en alarmerande takt, särskilt bland barn. Fetma är redan orsaken för 2-8 % av sjukvårdskostnaderna och 10-13 % av dödsfallen i olika delar i regionen.

Definition

”Fetma är överdrivet kroppsfett vilket ofta resulterar i markant försämrad hälsa. Fetma uppstår när storleken på eller antalet fettceller i en persons kropp ökar. En normalviktig person har mellan 30 och 35 miljarder fettceller. När en person går upp i vikt ökar de här fettcellerna först i storlek och senare i antal”

Michael D. Myers (Alla rättigheter förbehålles)

Body Mass Index (BMI) är ett verktyg för att ange näringsstatus hos vuxna. Det definieras som vikt per kilogram delat med längden i kvadrat (kg/m2).

Exempel: En vuxen person som väger 70 kg och som är 1,75 m lång har ett BMI på 22,9.
BMI = 70 (kg) / 1,752 (m2) = 22,9
För vuxna över 20 år hamnar BMI inom en av följande kategorier:

BMINäringsstatus
Under 18,5 Underviktig
18,5 – 24,9 Hälsosam vikt
25,0 – 29,9 Övervikt
30,0 – 39,9 Fetma
Över 40 Extrem fetma

Vilka är konsekvenserna av fetma?

Två typer av konsekvenser: mortalitet och morbiditet

  • Mortalitet: Fetma är en av de dödsorsaker som kan förhindras i störst utsträckning. Fetma kan förkorta livslängden med från 6-7 år till 20 år för extrem fetma.
  • Morbiditet: Fetma kan påverka både fysiskt och mentalt och leda till kroniska sjukdomar: hjärtkärlsjukdomar, typ 2-diabetes, högt blodtryck, artros, sömnapné, stroke och vissa typer av cancer.

Varför är fetma en offentlig fråga?

Nedan följer en sammanfattning från Världsnaturfondens hemsida, regionkontoret i Europa.

Fetma och dess relaterade sjukdomar är mer vanligt förekommande i grupper med låg socioekonomisk status. De med lägre inkomster har en benägenhet att konsumera större del kött, mättat fett och socker, och de med högre inkomst mer frukt och grönsaker. Dessutom har fattigare befolkningsgrupper oftast tillgång till sport- och träningsanläggningar i mindre utsträckning, vilket begränsar deras fysiska aktivitet.

Samhällets kostnader på grund av felaktiga matvanor, felaktig livsstil samt fetma är enorma. Upp till 6 % av sjukvårdskostnaderna i WHO:s europeiska region kommer från fetma hos vuxna. Dessutom finns det en indirekt kostnad på grund av förlorade liv, förlorad produktivitet och relaterad inkomst som är minst dubbelt så hög.

I Spanien uppskattas till exempel den totala kostnaden som kan tillskrivas fetma till € 2,5 miljarder per år. Människor som lider av fetma eller från en kronisk sjukdom är även oftare frånvarande från arbetet på grund av dålig hälsa. Slutligen måste man ta med andra sociala kostnader, som dåliga prestationer i skolan och diskriminering på arbetet, i beräkningen

*Källa: WHO