Hemsida Länder Sverige Metoder Steg 2: Rekommendationer På europeisk nivå På europeisk nivå

På europeisk nivå

Efter en sammanställning av resultaten från den första undersökningen från 2009 och granskningen lade ett antal experter fram rekommendationer för restauranger och anställda.
Syftet med dessa rekommendationer var att erbjuda konkreta och praktiska råd för att underlätta för bägge målgrupper att få sundare kostvanor.
Trots att några samarbetspartner hade avsikten att endast ha gemensamma europeiska rekommendationer beslutade varje land att anpassa rekommendationerna till landets specifika kulturella traditioner. Efter ytterligare överläggningar på nationell nivå godtog samarbetspartnerna sex gemensamma europeiska rekommendationer för anställda och en för restauranger.